Privacy Statement

Dansschool Maick van Leeuwen

Privacy

Dansschool Maick van Leeuwen respecteert de privacy van de bezoekers aan zijn website (verder genoemd ‘de website’). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. Dansschool Maick van Leeuwen houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Dansschool Maick van Leeuwen gebruikt persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

Dansschool Maick van Leeuwen gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind, aanmeldt voor een van de activiteiten van Dansschool Maick van Leeuwen, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Tijdens activiteiten of evenementen georganiseerd door Dansschool Maick van Leeuwen of activiteiten of evenementen waar Dansschool Maick van Leeuwen als zodanig vertegenwoordigd is, kunnen foto’s worden gemaakt van deelnemers of activiteiten. Dansschool Maick van Leeuwen behoudt zich het recht deze foto’s te plaatsen op de website of op een van de social media kanalen. Als u bezwaar heeft kunt u dit aangeven ter plaatse of kenbaar maken via een e-mail aan info@dansschoolmaickvanleeuwen.nl waarna de foto’s zonder opgave van redenen direct verwijderd zullen worden.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De website maakt gebruik van de volgende cookies: Cookies voor Google Analytics: deze cookies worden door Google geplaatst en door Dansschool Maick van Leeuwen gebruikt om te zien wat bezoekers op de website bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies leggen onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina’s bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. Dansschool Maick van Leeuwen is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Dansschool Maick van Leeuwen passende beveiligingsprocedures.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het personeel van de dansschool die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken. Dansschool Maick van Leeuwen bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door zijn aangeboden en gefaciliteerde diensten. Na beëindiging van de overeenkomst bewaart Dansschool Maick van Leeuwen uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar.

De gegevens blijven uiterlijk 1 jaar bewaard voor het geval een leerling danslessen wil hervatten en daarnaast worden de gegevens voor statistische doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de gemiddelde presentie, of de doorlooptijd van een individuele leerling of groep. Voor de statistieken wordt alleen gerekend met getallen. Gegevens zoals namen, adressen, geboortedatum, etc. worden hier niet voor gebruikt.

Gegevens verstrekken aan derden

Dansschool Maick van Leeuwen zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij hij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Uw rechten

U hebt het recht Dansschool Maick van Leeuwen te vragen welke persoonsgegevens hij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Dansschool Maick van Leeuwen zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de dansschool verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Dansschool Maick van Leeuwen in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Dansschool Maick van Leeuwen te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Dansschool Maick van Leeuwen ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan info@dansschoolmaickvanleeuwen.nl.